fbpx

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelő, Juhász Anita EV által nyújtott szolgáltatás minden területén biztosítva legyen az árajánlatkérő és a feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – tiszteletben tartása és védelme, személyes és bizalmas üzleti adatainak feldolgozása során.

Juhász Anita EV mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Juhász Anita EV fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az adatvédelem fontosságával kapcsolatosan elkötelezett vagyok, az ügyfelek és ajánlatkérők információs és önrendelkezési jogát tiszteletben tartom, a számomra általuk átadott adatokat bizalmasan kezelem, és minden biztonsági, szervezési és technikai intézkedést megteszek, amely az adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben kérdés merül fel benned a közleménnyel kapcsolatban, kérlek, jelezd az eszter@comfortingsoul.hu címen.

Az alábbiakban ismertetem adatkezelési gyakorlatomat.

A VÁLLALKOZÁS ADATAI

Juhász Anita egyéni vállalkozó
székhely: Budapest, 1083, Baross utca 103. FSZ
adószám: 67375198-1-51
nyilvántartási száma: 53092461

Email: kreativ@viziomarketing.com
Telefonszám: +36202703189

Az adatok kezelője Juhász Anita EV

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

A fenti vállalkozás személyes adatokat kezel működése során:

  • az érdeklődők önkéntes árajánlatkérése során,
  • hírlevél feliratkozás során.

Az adatkezelés célja:

  • kapcsolattartás a felhasználóval, árajánlatkérővel,
  • az árajánlatkérők számára árajánlat küldése és szerződés előkészítése,
  • a hírlevélre feliratkozóknak hírlevél küldése.

Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi esetben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés. Az árajánlatkérők árajánlatkérésükkel hozzájárulnak a jelen adatvédelmi nyilatkozathoz. Az adatkezelő a árajánlatkérő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. Aárajánlatkérőt ért sérelmek esetén az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg az árajánlatkérők hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat az adatkezelésre és adatfeldolgozásra átadják. A személyes adatokat megadó árajánlatkérőknek a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.

A KEZELT ADATOK KÖRE

Ajánlatkérések

A Viziomarketing.com oldalon részletezett szolgáltatásokról az érdeklődők az Elérhetőség menüpontban megadott email címen (kreativ@viziomarketing.com), illetve ott kitölthető árajánlatkérő űrlapon árajánlatot kérhetnek. Amennyiben az árajánlatkérők kapcsolatot kezdeményeznek és emailben felveszik velem a kapcsolatot, kapcsolatfelvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat  a szerződés teljesítéséhez vagy előkészítéséhez kezeljem. Ebben az esetben az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötés előkészítéséhez szükséges. Az EU általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerint jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja az árajánlatkérőket, hogy ezen adatokat szükséges biztosítaniuk árajánlatkérésük során, mert ez az adatszolgáltatás a szerződés kötésének előfeltétele.

Az árajánlatkérések során megadott adatokat bizalmasan kezelem, és harmadik félnek nem adom ki.

Az adatkezelés időtartama

Az ajánlatkérés következtében megadott adatokat addig kezelem, amíg az adatot megadó érdeklődő vagy ügyfél nem kéri ezeknek a törlését. A megadott személyes, üzleti, illetve az együttműködéshez szükséges adatokat szigorúan bizalmasan kezelem, azokat semmilyen körülmények között nem adom ki harmadik félnek.

Jogorvoslati lehetőségek

Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Juhász Anita EV megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.

Comments are closed.